Operacioni blok sa centralnom sterilizacijom

U okviru Operacionog bloka sa centralnom sterilizacijom obavljaju se sledeći poslovi: prevoz pacijenata do operacione sale, obavljanje operativnih zahvata, transport operisanih pacijenata, sterilizacija instrumenata i zavojnog materijala. Organizovanje rasporeda korištenja zakazanih termina za vršenje operacionih zahvata. Obavljanje operativnih zahvata iz raličitih oblasti na nivou ustanove. Preuzimanje zaprljanih instrumenata iz drugih organizacionih jedinica u sobu za prijem; mehaničko (ručno) pranje zaprljanih instrumenata; mašinsko pranje i dezinfekcija instrumenata; pakovanje setova za operacije; pakovanje tekstilnih setova; pripremanje nesterilnog zavojnog materijala; sterilizacija u autoklavu; kontrola sterilizacije i vođenje zapisnika; izdavanje sterilnog materijala i dr.